pierwszy

(the) first, 1st, (na liście itp.) top

Dowiedziała się o tym jako pierwsza.
She was the first to know.
ʃɪ wɒz ðə fɜːst tə nəʊ
Kariera jest na pierwszym miejscu.
Career comes first.
kəˈrɪə kʌmz fɜːst
po raz pierwszy w życiu
for the very first time
fɔː ðə ˈvεrɪ fɜːst taɪm
Wybiła pierwsza.
It's one o'clock.
ɪts wʌn əˈklɒk
Jakość stawiamy na pierwszym miejscu.
We put quality first.
wiː pʊt ˈkwɒlɪtɪ fɜːst
Jestem studentką pierwszego roku.
I'm a first-year student.
aɪm ə fɜːstjɪə ˈstjuːdnt
Zawsze musi być ten pierwszy raz.
There's a first time for everything.
ðεəz ə fɜːst taɪm fə ˈεvrɪˌθɪŋ
Kto pierwszy, ten lepszy.
First come, first served.
fɜːst kʌmˌ fɜːst sɜːvd
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
Curiosity killed the cat.
ˌkjʊərɪˈɒsɪtɪ kɪld ðə kæt
To nie był pierwszy raz, kiedy...
That wasn't the first time that...
ðæt ˈwɒznt ðə fɜːst taɪm ðæt
Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy...
When I saw him first...
wεn aɪ sɔː hɪm fɜːst
po pierwsze..., a po drugie...
firstly ... and secondly...
ˈfɜːstlɪ ... ænd ˈsεkəndlɪ
w pierwszej kolejności
first of all
fɜːst əv ɔːl
pierwszego stycznia
on Jan. 1st, on January the first, on the first of January
ɒn ˈdʒænjʊərɪ fɜːstˌ ɒn ˈdʒænjʊərɪ ðə fɜːstˌ ɒn ðə fɜːst əv ˈdʒænjʊərɪ
na pierwszym piętrze
(BrE) on the first floor, (AmE) on the second floor
ɒn ðə fɜːst flɔːˌ ɒn ðə ˈsεkənd flɔː
pierwsza wojna światowa
World War I, the first world war
wɜːld wɔː aɪˌ ðə fɜːst wɜːld wɔː
w pierwszej osobie liczby pojedynczej
in the first person singular
ɪn ðə fɜːst ˈpɜːsn ˈsɪŋgjʊlə
udzielić komuś pierwszej pomocy
give sb first aid
gɪv fɜːst eɪd
pierwsza dziesiątka
top ten
tɒp tεn
miłość od pierwszego wejrzenia
love at first sight
lʌv æt fɜːst saɪt