przydać się

be of use, come in handy

Może mógłbym się do czegoś przydać?
Can I help you with anything?
kən aɪ hεlp juː wɪθ ˈεnɪˌθɪŋ?
To mi się do niczego nie przyda.
It's of no use to me.
ɪts əv nəʊ juːs tə miː
Przydałoby się posprzątać w domu.
The house could do with/use some cleaning.
ðə haʊs kʊd dʊ wɪθ/juːz sʌm kliːnɪŋ
Nie wyrzucaj tej ulotki, może się jeszcze przydać.
Don't throw away this leaflet. It may come in handy later.
dəʊnt θrəʊ əˈweɪ ðɪs ˈliːflɪt ɪt meɪ kʌm ɪn ˈhændɪ ˈleɪtə
Przydałby się deszcz.
We could use some rain.
wiː kʊd juːz sʌm reɪn
To mi się już nie przyda.
It's of no use to me now., I don't need it anymore.
ɪts əv nəʊ juːz tə miː naʊˌ aɪ dəʊnt niːd ɪtˌεnɪˈmɔː
Przydałby mi się nowy komputer.
I could do with a new computer.
aɪ kʊd dʊ wɪθ ə njuː kəmˈpjuːtə
To się na nic nie przyda.
It's useless., It's good for nothing.
ɪts ˈjuːslɪsˌ ɪts gʊd fə ˈnʌθɪŋ
To ci się jeszcze może kiedyś przydać.
It might still come in handy one day.
ɪt maɪt stɪl kʌm ɪn ˈhændɪ wʌn deɪ
Przydałoby się, żebyś...
It would be good if you...
ɪt wʊd biː gʊd ɪf juː
przydać się komuś
come in handy to sb
kʌm ɪn ˈhændɪ