wychodzić

go out, leave, (udawać się) go well

Nie wychodź z domu!
Don't leave the house!
dəʊnt liːv ðə haʊs!
To czasopismo wychodzi co tydzień.
This magazine comes out every week.
ðɪsˌmægəˈziːn kʌmz aʊt ˈεvrɪ wiːk
Wychodzę z założenia, że...
I work on the assumption that...
aɪ wɜːk ɒn ðiː əˈsʌmpʃən ðæt