przerwać

tear, (pracę) stop, (przeszkodzić) interrupt

Czy mogę panu/pani na chwilkę przerwać?
May I interrupt you for a minute?
meɪ aɪˌɪntəˈrʌpt juː fɔː ə ˈmɪnɪt?
Przerwałem studia.
I've suspended my studies., I went on student leave (of absence).
aɪv səˈspεndɪd maɪ ˈstʌdɪzˌ aɪ wεnt ɒn ˈstjuːdnt liːv (əv ˈæbsəns)
Przerwano dostawę prądu.
Electricity supply was cut off., There was a power cut.
ɪlεkˈtrɪsɪtɪ səˈplaɪ wɒz kʌt ɒfˌ ðεə wɒz ə ˈpaʊə kʌt
Sędzia przerwał mecz.
The referee stopped the game.
ðəˌrεfəˈriː stɒpt ðə geɪm
Nie przerywaj mi!
Don't interrupt me!
dəʊntˌɪntəˈrʌpt miː!
Tama może pęknąć.
The dam might burst.
ðə dæm maɪt bɜːst
Przepraszam, że przerywam...
I am sorry to interrupt you...
aɪ əm ˈsɒrɪ təˌɪntəˈrʌpt juː
przerwać taśmę na mecie
breast/break the tape
brεst/breɪk ðə teɪp