zaczynać

coś begin, start, (form.) commence sth

Zaczynajmy.
Let's do it., Let's get started.
lεts dʊ ɪtˌ lεts gεt stɑːtɪd
Nie zaczynaj znowu!
Don't start again!
dəʊnt stɑːt əˈgεn!
O której zaczynasz pracę?
What time do you start work?
wɒt taɪm dʊ juː stɑːt wɜːk?
Lato dopiero się zaczyna.
Summer is only beginning.
ˈsʌmə ɪz ˈəʊnlɪ bɪˈgɪnɪŋ
Zaczyna mu się to podobać.
He's coming to like it.
hiːz ˈkʌmɪŋ tə laɪk ɪt
Lepiej z nim nie zaczynaj.
You'd better stay out of his way.
juːd ˈbεtə steɪ aʊt əv hɪz weɪ
Nie zaczynaj ze mną!
Don't mess with me!
dəʊnt mεs wɪθ miː!
Powoli zaczynam rozumieć, że...
It's dawning on me that...
ɪts dɔːnɪŋ ɒn miː ðæt