mylić się

co do kogoś/czegoś be wrong about sb/sth

Pomyliłeś się.
You were/thought wrong., You were mistaken.
juː wɜː/θɔːt rɒŋˌ juː wɜː mɪˈsteɪkən
Mylić się jest rzeczą ludzką.
To err is human.
tə ɜː ɪz ˈhjuːmən
Widzę, że pomyliłem się co do ciebie.
I see I was mistaken about you.
aɪ siː aɪ wɒz mɪˈsteɪkən əˈbaʊt juː
Musiał mnie pan z kimś pomylić.
You must be confusing me with someone.
juː mʌst biː kənˈfjuːzɪŋ miː wɪθ ˈsʌmˌwʌn
Pozory mylą.
Appearances can be deceptive.
əˈpɪərənsɪz kən biː dɪˈsεptɪv
Jeśli mnie pamięć nie myli...
If my memory serves me right/correctly/well ...
ɪf maɪ ˈmεmərɪ sɜːvz miː raɪt/kəˈrεktlɪ/wεl
O ile się nie mylę...
If I am not mistaken...
ɪf aɪ əm nɒt mɪˈsteɪkən
Ludzie często mylą go z innym...
People often mix him up with other...
ˈpiːpl ˈɒftn mɪks hɪm ʌp wɪθ ˈʌðə
Mogę się mylić...
I may be wrong..., Maybe I'm mistaken...
aɪ meɪ biː rɒŋˌ ˈmeɪˌbiː aɪm mɪˈsteɪkən