ich

their, (bez rzeczownika) theirs, (po rzeczowniku) of theirs

To jest ich sprawa.
It's their (own) business.
ɪts ðεə (əʊn) ˈbɪznɪs
Zdecydowanie ich przewyższa.
He is (by) far better than them., He is head and shoulders above them.
hɪ ɪz (baɪ) fɑː ˈbεtə ðæn ðəmˌ hɪ ɪz hεd ænd ˈʃəʊldəz əˈbʌv ðəm
Był wdzięczny za ich wsparcie.
He appreciated their support.
hɪ əˈpriːʃɪˌeɪtɪd ðεə səˈpɔːt
Pokryjemy ich wydatki.
We'll refund/reimburse their expenses.
wiːl rɪˈfʌnd/ˌriːɪmˈbɜːs ðεə ɪkˈspεnsɪz
Gdybym był na ich miejscu...
If I were them...
ɪf aɪ wɜː ðəm