czas

time

Masz czas dziś wieczorem?
Are you free tonight?
ɑː juː friː təˈnaɪt?
Nie mam czasu.
I have no time.
aɪ hæv nəʊ taɪm
Czas mi się dłuży.
I've got a lot of time on my hands.
aɪv gɒt ə lɒt əv taɪm ɒn maɪ hændz
Nie ma czasu do stracenia.
There's no time to lose.
ðεəz nəʊ taɪm tə luːz
Najwyższy czas.
It's high time.
ɪts haɪ taɪm
Czas minął.
Time is up.
taɪm ɪz ʌp
Zginął w czasie drugiej wojny światowej.
He fell during the Second World War.
hɪ fεl ˈdjʊərɪŋ ðə ˈsεkənd wɜːld wɔː
Z czasem się przyzwyczai.
Sooner or later he'll get used to it.
ˈsuːnə ɔː ˈleɪtə hiːl gεt juːzd tə ɪt
Nie zabiorę ci/panu dużo czasu.
I won't keep you long.
aɪ wəʊnt kiːp juː lɒŋ
Czas pokaże.
Time (alone) will tell.
taɪm (əˈləʊn) wɪl tεl
Nie widziałem cię kawał czasu.
I haven't seen you for ages.
aɪ ˈhævnt siːn juː fə eɪdʒɪz
Autobus odjedzie o czasie.
The bus will depart on time/schedule.
ðə bʌs wɪl dɪˈpɑːt ɒn taɪm/ˈʃεdjuːl
To były czasy!
Those were the days!
ðəʊz wɜː ðə deɪz!
Czas się skończył.
Time is up.
taɪm ɪz ʌp
To jest teraz na czasie.
It's in now., It's the thing now., It's all the rave now.
ɪts ɪn naʊˌ ɪts ðə θɪŋ naʊˌ ɪts ɔːl ðə reɪv naʊ
Teraz są inne czasy.
Times have changed.
taɪmz hæv tʃeɪndʒd
Jak ten czas leci!
How time flies!
haʊ taɪm flaɪz!
Wszystko w swoim czasie.
All in good time.
ɔːl ɪn gʊd taɪm
Czasy się zmieniają.
Times are changing.
taɪmz ɑː tʃeɪndʒɪŋ
Czas to pieniądz.
Time is money.
taɪm ɪz ˈmʌnɪ
Nie możesz cofnąć czasu.
You can't turn back time.
juː kɑːnt tɜːn bæk taɪm
Najwyższy czas, żebyś zaczął...
It's about time you started...
ɪts əˈbaʊt taɪm juː stɑːtɪd
czas odjazdu/odlotu
departure time
dɪˈpɑːtʃə taɪm
czas przyjazdu/przylotu
arrival time
əˈraɪvl taɪm
w wolnym czasie
in one's spare/free/leisure time
ɪn spεə/friː/ˈlεʒə taɪm
od czasu do czasu
from time to time
frɒm taɪm tə taɪm
od tamtych czasów
since those days
sɪns ðəʊz deɪz
w czasie (trwania) czegoś
during sth, for the duration of sth
ˈdjʊərɪŋˌ fə ðə djʊˈreɪʃən
w międzyczasie
during that (time), somewhere along/down the line
ˈdjʊərɪŋ ðæt (taɪm)ˌ ˈsʌmˌwεə əˈlɒŋ/daʊn ðə laɪn
przez cały (ten) czas
the whole time
ðə həʊl taɪm
na czas określony/nieokreślony
for a fixed/an indefinite period (of time)
fə ə fɪkst/ən ɪnˈdεfɪnɪt ˈpɪərɪəd (əv taɪm)
czas oczekiwania
waiting time
weɪtɪŋ taɪm
grać na czas
play/stall for time
pleɪ/stɔːl fə taɪm