granica

1(państwa) border, (BrE) frontier, (linia podziału) boundary

Często jeżdżę za granicę.
I often travel abroad.
aɪ ˈɒftn ˈtrævl əˈbrɔːd
Wyjeżdżamy za granicę.
We are going abroad.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ əˈbrɔːd
Obecnie przebywa za granicą.
He's currently abroad.
hiːz ˈkʌrəntlɪ əˈbrɔːd
Przekroczyliśmy/Przejechaliśmy granicę.
We've crossed the border.
wiːv krɒst ðə ˈbɔːdə

2(poznania itp.) boundary, (ograniczenie) bounds, limit

Żyją na/poniżej granicy ubóstwa.
They are on/below the breadline.
ðeɪ ɑː ɒn/bɪˈləʊ ðə ˈbrεdˌlaɪn
To jest już na granicy przyzwoitości.
(pot.) That's near the knuckle.
ðæts nɪə ðə ˈnʌkl
dolna/górna granica wieku
minimum/maximum age limit
ˈmɪnɪməm/ˈmæksɪməm eɪdʒ ˈlɪmɪt
nie mieć granic
know no bounds
nəʊ nəʊ baʊndz
zapchany do granic możliwości
bursting at the seams, full to bursting, jam-packed
ˈbɜːstɪŋ æt ðə siːmsˌ fʊl tə ˈbɜːstɪŋˌ dʒæmˌpækt