schować

coś przed kimś hide sth from sb, conceal sth

Gdzie to schowałeś?
Where did you hide it?
wεə dɪd juː haɪd ɪt?
Schowałem to przed nim.
I've hidden it from him., I hid it from him.
aɪv ˈhɪdn ɪt frɒm hɪmˌ aɪ hɪd ɪt frɒm hɪm
Schowaj się!
(Go) hide!
(gəʊ) haɪd!
Gdzieś się schował.
He's hiding somewhere.
hiːz ˈhaɪdɪŋ ˈsʌmˌwεə
schować coś do kieszeni
pocket sth, put sth into one's pocket
ˈpɒkɪtˌ pʊt ˈɪntə ˈpɒkɪt