spóźnić się

be/come late

Spóźniłem się?
Am I late?
əm aɪ leɪt?
Wiecznie się spóźnia.
He's always late.
hiːz ˈɔːlweɪz leɪt
Nie spóźnijcie się!
Mind you are not late!, Don't be late!
maɪnd juː ɑː nɒt leɪt!ˌ dəʊnt biː leɪt!
I tak się spóźni.
He's going to be late anyway.
hiːz ˈgəʊɪŋ tə biː leɪt ˈεnɪˌweɪ
Spóźniłeś się.
You are late.
juː ɑː leɪt
Spóźniłem się z powodu korków.
I was late due to traffic jam.
aɪ wɒz leɪt djuː tə ˈtræfɪk dʒæm
Spóźnimy się na pociąg.
We will miss the train.
wiː wɪl mɪs ðə treɪn
Spóźnię się do szkoły.
I'll be late for school.
aɪl biː leɪt fə skuːl
W odróżnieniu od ciebie, ja się nie spóźniam.
Unlike you I'm never late.
ʌnˈlaɪk juː aɪm ˈnεvə leɪt
Spóźniłem się na spotkanie.
I was late for the appointment.
aɪ wɒz leɪt fə ðiː əˈpɔɪntmənt
Zegarek mi się spóźnia.
My watch is slow.
maɪ wɒtʃ ɪz sləʊ
Spóźniliśmy się z tą decyzją.
We made the decision too late.
wiː meɪd ðə dɪˈsɪʒən tuː leɪt
Ma spóźniony refleks.
He's a bit slow on the uptake.
hiːz ə bɪt sləʊ ɒn ðiː ˈʌpˌteɪk