trochę

a little, a (little) bit, slightly

Mówię trochę po angielsku.
I speak a little English.
aɪ spiːk ə ˈlɪtl ˈɪŋglɪʃ
Spóźniłeś się trochę.
You are a bit/somewhat late.
juː ɑː ə bɪt/ˈsʌmˌwɒt leɪt
Było trochę po szóstej.
It was shortly after six.
ɪt wɒz ˈʃɔːtlɪ ˈɑːftə sɪks
To trwa trochę ponad godzinę.
It lasts a little over an hour.
ɪt lɑːsts ə ˈlɪtl ˈəʊvə ən aʊə
Ma trochę ponad pięćdziesiąt lat.
He is slightly over fifty., He is in his early fifties.
hɪ ɪz ˈslaɪtlɪ ˈəʊvə ˈfɪftɪˌ hɪ ɪz ɪn hɪz ˈɜːlɪ ˈfɪftɪz
Jest w tym trochę prawdy.
There is some truth in/to it.
ðεə ɪz sʌm truːθ ɪn/tə ɪt
Trzeba to trochę poprawić.
It could use some work.
ɪt kʊd juːz sʌm wɜːk
Pójdę trochę pobiegać.
I will go for a little jog.
aɪ wɪl gəʊ fɔː ə ˈlɪtl dʒɒg
Ścisz trochę.
Turn the sound down a bit.
tɜːn ðə saʊnd daʊn ə bɪt
Trochę pada.
It is raining lightly.
ɪt ɪz reɪnɪŋ ˈlaɪtlɪ
Będzie z tym trochę zachodu.
It takes some effort.
ɪt teɪks sʌm ˈεfət
Zimno ci? – Trochę.
Are you cold? – A bit.
ɑː juː kəʊld? - ə bɪt
Jest trochę stuknięty.
He's a little strange/touched in the head.
hiːz ə ˈlɪtl streɪndʒ/tʌtʃt ɪn ðə hεd
trochę więcej/mniej
a bit/little more/less
ə bɪt/ˈlɪtl mɔː/lεs