prosić

kogoś o coś ask, (błagać) beg sb for sth, implore sb to do sth

Proszę (wejść)!
Come in!
kʌm ɪn!
Mogę prosić (do tańca)?
May I have this dance?
meɪ aɪ hæv ðɪs dɑːns?
O nic go nie proś.
Don't ask him for anything.
dəʊnt ɑːsk hɪm fə ˈεnɪˌθɪŋ
Proszę się poczęstować (herbatnikami)!
Help yourselves (to some biscuits)!
hεlp jɔːˈsεlvz (tə sʌm ˈbɪskɪts)!
Proszę się cofnąć!
Step back!, Back up!
stεp bæk!ˌ bæk ʌp!
Proszę się rozebrać!
Take off your coat!
teɪk ɒf jɔː kəʊt!
Proszę? (nie zrozumiałem)
I beg your pardon., Pardon (me)?, (AmE) Excuse me?
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdnˌ ˈpɑːdn (miː)?ˌ ɪkˈskjuːz miː?
Proszę. (w odpowiedzi na dziękuję)
You're welcome., Don't mention it., No problem., Not at all.
jʊə ˈwεlkəmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ nəʊ ˈprɒbləmˌ nɒt æt ɔːl
Proszę! (do telefonu)
Hello!
hεˈləʊ!
Proszę. (podając coś)
Here you are.
hɪə juː ɑː
Jeszcze wina? – Tak, proszę.
More wine? – Yes, please.
mɔː waɪn? - jεsˌ pliːz
Następny, proszę!
Next, please!
nεkstˌ pliːz!
Nikt cię o to nie prosił.
No one asked you to.
nəʊ wʌn ɑːskt juː tə