poprawić

coś correct, improve sth, make sth better

Poprawimy to.
We'll improve it.
wiːl ɪmˈpruːv ɪt
Poprawił rekord o 5 sekund.
He improved the record by 5 seconds.
hɪ ɪmˈpruːvd ðə ˈrεkɔːd baɪ faɪv ˈsεkəndz
Zawsze można coś poprawić.
There's always something to improve.
ðεəz ˈɔːlweɪz ˈsʌmθɪŋ tə ɪmˈpruːv
Poprawiłem parę błędów.
I've corrected a few errors.
aɪv kəˈrεktɪd ə fjuː ˈεrəz
Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
Correct me if I'm wrong.
kəˈrεkt miː ɪf aɪm rɒŋ
Tu muszę pana/panią poprawić.
I must correct you there.
aɪ mʌst kəˈrεkt juː ðεə
Muszę poprawić makijaż.
I must touch up my make-up.
aɪ mʌst tʌtʃ ʌp maɪ meɪkʌp
poprawić komuś nastrój
cheer sb up, put sb in a better mood, lift sb's spirits
tʃɪə ʌpˌ pʊt ɪn ə ˈbεtə muːdˌ lɪft ˈspɪrɪts