znakomity

excellent, brilliant

Przedstawienie było znakomite.
The performance was brilliant.
ðə pəˈfɔːməns wɒz ˈbrɪljənt
To jest znakomite!
That's really great.
ðæts ˈrɪəlɪ greɪt
Bawiliśmy się znakomicie.
We were enjoying ourselves very much.
wiː wɜː ɪnˈdʒɔɪɪŋ aʊəˈsεlvz ˈvεrɪ mʌtʃ
To znakomity lekarz.
He is an excellent doctor.
hɪ ɪz ən ˈεksələnt ˈdɒktə
Ta książka jest znakomita.
This is a superb book.
ðɪs ɪz ə sʊˈpɜːb bʊk
Szef jest dziś w znakomitym humorze.
The boss is in an excellent mood today.
ðə bɒs ɪz ɪn ən ˈεksələnt muːd təˈdeɪ