zbyt

too, overly, excessively/to an excessive degree

To jest dla mnie zbyt drogie.
It's too expensive for me.
ɪts tuː ɪkˈspεnsɪv fə miː
Nie jest zbyt mądry.
He is not too/very smart.
hɪ ɪz nɒt tuː/ˈvεrɪ smɑːt
Jest zbyt ostrożny.
He is overly cautious.
hɪ ɪz ˈəʊvəlɪ ˈkɔːʃəs
Nie jest zbyt rozmowny.
He doesn't talk much., He isn't very talkative.
hɪ ˈdʌznt tɔːk mʌtʃˌ hɪ ˈɪznt ˈvεrɪ ˈtɔːkətɪv
To zbyt dużo jak dla mnie.
It's (way) too much for me.
ɪts (weɪ) tuː mʌtʃ fə miː
Niezbyt dobrze mu idzie nauka.
He's not a good learner.
hiːz nɒt ə gʊd ˈlɜːnə
Nie jest to zbyt powszechne.
It's not very common.
ɪts nɒt ˈvεrɪ ˈkɒmən