podzielić

coś na coś divide, split (up), (na mniejsze jednostki) subdivide sth into sth

Podziel to na pół.
Divide it into halves., Split it into halves.
dɪˈvaɪd ɪt ˈɪntə hɑːvzˌ splɪt ɪt ˈɪntə hɑːvz
Podzielcie to między siebie.
Share it among yourselves.
ʃεə ɪt əˈmʌŋ jɔːˈsεlvz
Nie podzielam pana/pani poglądu.
I don't share your opinion.
aɪ dəʊnt ʃεə jɔː əˈpɪnjən
Zdania są podzielone.
Opinions differ/vary.
əˈpɪnjənz ˈdɪfə/ˈvεərɪ
10 podzielone przez 5 równa się 2.
10 divided by 5 equals 2.
tεn dɪˈvaɪdɪd baɪ faɪv ˈiːkwəlz tuː