spowodować

coś cause sth, bring sth about, give rise to sth

Burza spowodowała liczne szkody.
The storm did a lot of damage.
ðə stɔːm dɪd ə lɒt əv ˈdæmɪdʒ
To spowodowało spadek...
That resulted in the decrease...
ðæt rɪˈzʌltɪd ɪn ðə ˈdiːkriːs
Zostało to spowodowane...
It was caused by...
ɪt wɒz kɔːzd baɪ
spowodować wypadek samochodowy
cause a car accident
kɔːz ə kɑː ˈæksɪdənt