wykonać

carry out, do, perform

Zadanie jest wykonane.
The task is accomplished.
ðə tɑːsk ɪz əˈkɒmplɪʃt
Wykonuje wolny zawód.
He works freelance., He's a freelancer.
hɪ wɜːks ˈfriːˌlɑːnsˌ hiːz ə ˈfriːlɑːnsə
Wykonałem kilka telefonów.
I made some phone calls.
aɪ meɪd sʌm fəʊn kɔːlz