bezpośrednio

directly, immediately

To cię bezpośrednio dotyczy.
This immediately concerns you.
ðɪs ɪˈmiːdɪətlɪ kənˈsɜːnz juː
Ten pociąg jedzie bezpośrednio do Kopenhagi.
This train goes directly to Copenhagen.
ðɪs treɪn gəʊz daɪˈrεktlɪ təˌkəʊpənˈheɪgən
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Don't put it in direct sunlight.
dəʊnt pʊt ɪt ɪn dɪˈrεkt ˈsʌnlaɪt
Czy jest jakieś bezpośrednie połączenie do/na...?
Is there any direct connection to...?
ɪz ðεə ˈεnɪ dɪˈrεkt kəˈnεkʃən tə?