czytać

coś read sth

Co czytasz?
What do you read?
wɒt dʊ juː riːd?
Proszę czytać na głos.
Read (it) aloud.
riːd (ɪt) əˈlaʊd
Czytałeś to?
Have you read it?
hæv juː rεd ɪt?
Czytałem o tym w gazecie.
I read about it in the paper.
aɪ rεd əˈbaʊt ɪt ɪn ðə ˈpeɪpə
Tego nie da się czytać!
It's unreadable.
ɪts ʌnˈriːdəbl
Lubię czytać.
I like reading., I enjoy reading.
aɪ laɪk ˈriːdɪŋˌ aɪ ɪnˈdʒɔɪ ˈriːdɪŋ
Czyta przy jedzeniu.
He's eating and reading at the same time.
hiːz ˈiːtɪŋ ænd ˈriːdɪŋ æt ðə seɪm taɪm
Chyba czyta mi w myślach!
She must be reading my mind/thoughts!
ʃɪ mʌst biː ˈriːdɪŋ maɪ maɪnd/θɔːts!
Zabrałem się do czytania...
I became absorbed in reading...
aɪ bɪˈkeɪm əbˈzɔːbd ɪn ˈriːdɪŋ
czytać z ruchu warg
lip-read
lɪpriːd