wyjść

1(opuścić miejsce) leave, go out

Wyszedłem z domu o ósmej rano.
I left home at eight a.m., I went out of the house at eight a.m.
aɪ lεft həʊm æt eɪtˌeɪˈεmˌ aɪ wεnt aʊt əv ðə haʊs æt eɪtˌeɪˈεm
Już wyszedł do pracy.
He's left for work.
hiːz lεft fə wɜːk
Wyszła przed godziną.
She left one hour ago.
ʃɪ lεft wʌn aʊə əˈgəʊ
Zanim wyjdziesz, zgaś światło.
Switch the lights off before you leave.
swɪtʃ ðə laɪts ɒf bɪˈfɔː juː liːv
Proszę wyjść!
Please leave!
pliːz liːv!
Nie chciał wyjść.
He refused to leave.
hɪ rɪˈfjuːzd tə liːv
Wyjdź na świeże powietrze.
(Go) get some fresh air.
(gəʊ) gεt sʌm frεʃ εə
Słońce wyszło zza chmur.
The sun has come out., The sun broke through the clouds.
ðə sʌn hæz kʌm aʊtˌ ðə sʌn brəʊk θruː ðə klaʊdz
Wyjdziesz za mnie?
Will you marry me?
wɪl juː ˈmærɪ miː?
Album wyjdzie w przyszłym miesiącu.
The album is coming out next month.
ðiː ˈælbəm ɪz ˈkʌmɪŋ aʊt nεkst mʌnθ
Wyszło na jaw, że...
It emerged that..., It turned out that...
ɪt ɪˈmɜːdʒd ðætˌ ɪt tɜːnd aʊt ðæt
Wyszedłem z formy.
I'm out of practice., I'm a little rusty.
aɪm aʊt əv ˈpræktɪsˌ aɪm ə ˈlɪtl ˈrʌstɪ
To już wyszło z mody.
It's out (of fashion).
ɪts aʊt (əv ˈfæʃən)
Wyjdziesz z tego. (z choroby itp.)
You'll recover., You'll get over it.
juːl rɪˈkʌvəˌ juːl gεt ˈəʊvə ɪt
Nie mogę wyjść ze zdumienia.
I'm staggered!, I'm lost for words!
aɪm ˈstægəd!ˌ aɪm lɒst fə wɜːdz!

2(udać się) work out (fine), go well

To nie wyjdzie.
This won't work (out).
ðɪs wəʊnt wɜːk (aʊt)
Nie wyszło to tak, jak planowałem.
It didn't work out as planned.
ɪt ˈdɪdnt wɜːk aʊt əz ˈplænd
Zdjęcia wyszły ładnie.
The photos came out well.
ðə ˈfəʊtəʊz keɪm aʊt wεl