przegląd

review, (techniczny) service, overhaul

Oddał samochód do przeglądu.
He took his car in for a service., He had his car checked.
hɪ tʊk hɪz kɑː ɪn fɔː ə ˈsɜːvɪsˌ hɪ hæd hɪz kɑː tʃεkt
Zapraszamy na przegląd prasy.
And now to the press review., Up next is the press review.
ænd naʊ tə ðə prεs rɪˈvjuːˌ ʌp nεkst ɪz ðə prεs rɪˈvjuː
przegląd wiadomości
headlines, news summary
ˈhεdˌlaɪnzˌ njuːz ˈsʌmərɪ
przegląd techniczny samochodu
MOT test
ˌεməʊˈtiː tεst
przegląd filmów dokumentalnych
review of documentaries
rɪˈvjuː əvˌdɒkjʊˈmεntərɪz