ostro

sharply, (krytykować itp.) harshly, severely

Szlak ostro zakręca w lewo.
The trail takes a sharp left turn.
ðə treɪl teɪks ə ʃɑːp lεft tɜːn
Był ostro krytykowany za...
He was severely/harshly criticized for...
hɪ wɒz sɪˈvɪəlɪ/hɑːʃlɪ ˈkrɪtɪˌsaɪzd fə
Ostro zaprotestowali przeciw...
They strongly protested against...
ðeɪ ˈstrɒŋlɪ prəˈtεstɪd əˈgεnst
Wystąpił ostro przeciw...
He spoke out strongly against...
hɪ spəʊk aʊt ˈstrɒŋlɪ əˈgεnst
ostro interweniować przeciw komuś/czemuś
crack down, clamp down on sb/sth
kræk daʊnˌ klæmp daʊn