zacząć

coś start, begin, (form.) commence sth

Zacznijmy!
Let's start!, Let's get started!
lεts stɑːt!ˌ lεts gεt stɑːtɪd!
Musimy zacząć od nowa.
We must start again/anew/(AmE) over.
wiː mʌst stɑːt əˈgεn/əˈnjuː/ˈəʊvə
Zaczął pić.
He took to drink., He hit the bottle.
hɪ tʊk tə drɪŋkˌ hɪ hɪt ðə ˈbɒtl
Przedstawienie już się zaczęło.
The show has started.
ðə ʃəʊ hæz stɑːtɪd
Chciałbym zacząć od tego, że...
I'd like to start by...
aɪd laɪk tə stɑːt baɪ
Zanim zaczniemy...
Before we start...
bɪˈfɔː wiː stɑːt
zacząć od zera
go the whole hog, start from scratch
gəʊ ðə həʊl hɒgˌ stɑːt frɒm skrætʃ