słyszeć

kogoś/coś hear sb/sth, (dowiedzieć się) o czymś hear about/of sth

Słyszysz?/Słyszałeś (mnie)? (nacisk)
Do/Did you hear me?
dʊ/dɪd juː hɪə miː?
Nie słyszałem, jak przyszedłeś.
I didn't hear you (come).
aɪ ˈdɪdnt hɪə juː (kʌm)
Czy słyszałeś już o...?
Have you heard of...?
hæv juː hɜːd əv?
Słyszałem o tym.
I've heard about it.
aɪv hɜːd əˈbaʊt ɪt
Słyszałem, że się żenisz.
I hear you are getting married.
aɪ hɪə juː ɑː gεtɪŋ ˈmærɪd
Miło mi to słyszeć.
I am glad to hear that.
aɪ əm glæd tə hɪə ðæt
Pierwsze słyszę.
It's the first time I hear this., That's news to me!
ɪts ðə fɜːst taɪm aɪ hɪə ðɪsˌ ðæts njuːz tə miː!
Źle słyszy.
He is hard of hearing.
hɪ ɪz hɑːd əv ˈhɪərɪŋ
Nie słyszę cię.
I can't hear you.
aɪ kɑːnt hɪə juː
Nic nie widziałem, nic nie słyszałem.
See no evil, hear no evil.
siː nəʊ ˈiːvlˌ hɪə nəʊ ˈiːvl