spojrzeć

have/take/cast a look, glance

Spójrz na to.
Check it out.
tʃεk ɪt aʊt
Pozwól, że na to spojrzę.
Let me see (it).
lεt miː siː (ɪt)
Spójrz na mnie.
Look at me.
lʊk æt miː
Spojrzałem w lusterko.
I looked in the mirror.
aɪ lʊkt ɪn ðə ˈmɪrə
Zależy od tego, jak na to spojrzysz.
It depends how you look at it.
ɪt dɪˈpεndz haʊ juː lʊk æt ɪt
Czas spojrzeć prawdzie w oczy.
It's time to face the truth.
ɪts taɪm tə feɪs ðə truːθ
Spojrzał na zegarek.
He looked at his watch.
hɪ lʊkt æt hɪz wɒtʃ
Nie mógłbym mu spojrzeć w oczy.
I couldn't look him straight in the eye.
aɪ ˈkʊdnt lʊk hɪm streɪt ɪn ðiː aɪ