wysokość

height

Masz lęk wysokości?
Are you afraid of heights?
ɑː juː əˈfreɪd əv haɪts?
Samolot tracił wysokość.
The plane was losing altitude.
ðə pleɪn wɒz ˈluːzɪŋ ˈæltɪˌtjuːd
To ma 20 metrów wysokości.
It has 20 metres in height., It stands 20 metres tall.
ɪt hæz ˈtwεntɪ ˈmiːtəz ɪn haɪtˌ ɪt stændz ˈtwεntɪ ˈmiːtəz tɔːl
To ma sześć stóp wysokości.
It is six feet high.
ɪt ɪz sɪks fiːt haɪ
Drzewa są tej samej wysokości.
The trees are of the same height.
ðə triːz ɑː əv ðə seɪm haɪt
Muszę przyznać, że stanąłeś na wysokości zadania.
I have to admit that you rose to the occasion.
aɪ hæv tə ədˈmɪt ðæt juː rəʊz tə ðiː əˈkeɪʒən
Minimalna wysokość wynagrodzenia wynosi...
Minimum wage is...
ˈmɪnɪməm weɪdʒ ɪz
Wziął w banku pożyczkę w wysokości miliona.
He took out a one million loan from the bank.
hɪ tʊk aʊt ə wʌn ˈmɪljən ləʊn frɒm ðə bæŋk
wysokość nad poziomem morza
altitude, elevation, height above sea level
ˈæltɪˌtjuːdˌˌεlɪˈveɪʃənˌ haɪt əˈbʌv siː ˈlεvl
Wasza Wysokość
Your Majesty
jɔː ˈmædʒɪstɪ
prace na wysokości
work at heights
wɜːk æt haɪts