jechać

czymś go by sth, (na rowerze, konno itp.) ride sth, (jako kierowca) drive

Pojedziemy taksówką.
We'll take a taxi/cab.
wiːl teɪk ə ˈtæksɪ/kæb
Dlaczego nie pojedziecie metrem?
Why don't you take the underground/(AmE) subway?
waɪ dəʊnt juː teɪk ðiː ˈʌndəˌgraʊnd/ˈsʌbˌweɪ?
Pojadę stopem.
I'll hitchhike.
aɪl ˈhɪtʃˌhaɪk
Już jedzie mój/nasz pociąg.
My/Our train is coming.
maɪ/aʊə treɪn ɪz ˈkʌmɪŋ
Pojadę samochodem.
I'll go by car.
aɪl gəʊ baɪ kɑː
Dokąd jedziecie (na urlop)?
Where are you going (on holiday)?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ (ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ)?
Jedziemy na narty.
We are going skiing.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ skiːɪŋ
Jedź ostrożnie!
Drive carefully!
draɪv ˈkεəfəlɪ!
Jechała co najmniej sto na godzinę.
She was doing at least a 100.
ʃɪ wɒz ˈduːɪŋ æt liːst ə wʌnˈhʌndrəd
jechać na gapę
dodge the fare
dɒdʒ ðə fεə