wynik

score, result, outcome

Jaki jest wynik? (meczu)
What's the score?
wɒts ðə skɔː?
W wyniku tego straciliśmy wszystko.
We lost everything as a result of that.
wiː lɒst ˈεvrɪˌθɪŋ əz ə rɪˈzʌlt əv ðæt
Czy ta metoda daje dobre wyniki?
Will this method bring good results?
wɪl ðɪs ˈmεθəd brɪŋ gʊd rɪˈzʌlts?
Wyniki badania opinii publicznej pokazują...
The results of the (opinion) polls show...
ðə rɪˈzʌlts əv ðə (əˈpɪnjən) pəʊlz ʃəʊ
osoby z gorszymi wynikami (w szkole itp.)
the low(er) achievers
ðə ləʊ(ə) əˈtʃiːvəz
nagroda za dobre wyniki w szkole
a reward for good school results
ə rɪˈwɔːd fə gʊd skuːl rɪˈzʌlts