światło

light

Nie świecą panu/pani przednie światła.
Your headlights are out/off.
jɔː ˈhεdˌlaɪts ɑː aʊt/ɒf
Zapal światło.
Switch the light on.
swɪtʃ ðə laɪt ɒn
To widać tylko w świetle dziennym.
You can see it only by daylight.
juː kən siː ɪt ˈəʊnlɪ baɪ ˈdeɪˌlaɪt
Nie czytajcie przy słabym świetle.
Don't read in dim/low light.
dəʊnt riːd ɪn dɪm/ləʊ laɪt
Stój, czerwone światło.
Stop, the red (light) is on.
stɒpˌ ðə rεd (laɪt) ɪz ɒn
Przejechał na czerwonym świetle.
He ran a red light.
hɪ ræn ə rεd laɪt
W świetle niedawnych wydarzeń...
In the light of recent developments...
ɪn ðə laɪt əv ˈriːsnt dɪˈvεləpmənts