znany

known, familiar, well-known

Jest znany na całym świecie.
He's known world-wide., He's world-famous.
hiːz nəʊn wɜːldwaɪdˌ hiːz wɜːldˈfeɪməs
Czuje się lepiej w znanym środowisku.
He feels better in familiar environment.
hɪ fiːlz ˈbεtə ɪn fəˈmɪlɪə ɪnˈvaɪrənmənt
To jest skok w nieznane.
It's a leap in the dark.
ɪts ə liːp ɪn ðə dɑːk
Jest powszechnie znany.
He is widely known., He's far-famed.
hɪ ɪz ˈwaɪdlɪ nəʊnˌ hiːz fɑːˈfeɪmd
najbardziej znany z...
the best known of...
ðə bεst nəʊn əv