rada

advice

Poprosił mnie o radę.
He asked me for/my advice.
hɪ ɑːskt miː fə/maɪ ədˈvaɪs
Dam ci dobrą radę.
I'll give you good advice.
aɪl gɪv juː gʊd ədˈvaɪs
Posłuchaj mojej rady.
Follow my advice!
ˈfɒləʊ maɪ ədˈvaɪs!
Jakoś dam radę.
I'll manage.
aɪl ˈmænɪdʒ
Dasz sobie radę?
Can you do it?
kən juː dʊ ɪt?
Zachowaj swoje rady dla siebie.
Keep your breath to cool your own porridge.
kiːp jɔː brεθ tə kuːl jɔː əʊn ˈpɒrɪdʒ