powodzenie

success, (popularność) popularity

Nie odniosło to powodzenia.
It was unsuccessful., It failed.
ɪt wɒzˌʌnsəkˈsεsfəlˌ ɪt feɪld
Zawsze miał powodzenie u dziewczyn.
He has always been successful with girls.
hɪ hæz ˈɔːlweɪz bɪn səkˈsεsfəl wɪθ gɜːlz
Powodzenia!
Good luck!, Best of luck!
gʊd lʌk!ˌ bεst əv lʌk!
Cieszy się wielkim powodzeniem.
He enjoys great popularity.
hɪ ɪnˈdʒɔɪz greɪtˌpɒpjʊˈlærɪtɪ
Zakończono to z powodzeniem.
It was successfully finished/completed.
ɪt wɒz səkˈsεsfəlɪ ˈfɪnɪʃt/kəmˈpliːtɪd
Z powodzeniem możesz wziąć udział w tym konkursie.
You may well take part in this contest.
juː meɪ wεl teɪk pɑːt ɪn ðɪs ˈkɒntεst
z powodzeniem/bez powodzenia
successfully/unsuccessfully
səkˈsεsfəlɪ/ˌʌnsəkˈsεsfəlɪ