przynieść

komuś coś bring, (pot.) get, fetch sb sth

Przyniósłbyś mi szklankę?
Would you bring me a glass?
wʊd juː brɪŋ miː ə glɑːs?
Przynieść panu/pani krzesło?
Shall I get you a chair?
ʃæl aɪ gεt juː ə tʃεə?
Przynieś mi jeszcze jeden.
Get me another one.
gεt miː əˈnʌðə wʌn
Kto przyniósł te kwiaty?
Who (has) brought the flowers?
huː (hæz) brɔːt ðə ˈflaʊəz?
Przynieś! (komenda dla psa)
Go (and) fetch!
gəʊ (ænd) fεtʃ!
Ich rozmowy przyniosły efekty.
Their talks yielded results.
ðεə tɔːks jiːldɪd rɪˈzʌlts
To nie przyniosło żadnego zysku.
It yielded no profit.
ɪt jiːldɪd nəʊ ˈprɒfɪt
Przynosisz mi wstyd.
You disgrace me., You're embarrassing me.
juː dɪsˈgreɪs miːˌ jʊə ɪmˈbærəsɪŋ miː
Przyniosłem ci mały prezent.
I've brought a small gift for you.
aɪv brɔːt ə smɔːl gɪft fə juː
Ten amulet przyniósł mi szczęście.
This amulet brought me luck.
ðɪs ˈæmjʊlɪt brɔːt miː lʌk
Ile to przyniesie (zysku)?
What's the profit?
wɒts ðə ˈprɒfɪt?
Pozwoliłem sobie przynieść...
I took the liberty of bringing...
aɪ tʊk ðə ˈlɪbətɪ əv brɪŋɪŋ
To przynosi mu zaszczyt.
That does him credit.
ðæt dʌz hɪm ˈkrεdɪt
przynieść owoce
bear fruit, fructify
bεə fruːtˌ ˈfrʌktɪˌfaɪ