cały

(the) whole (of), all (the), entire

Gdzie byłeś przez cały dzień?
Where have you been all day?
wεə hæv juː bɪn ɔːl deɪ?
Wracaj cały i zdrowy.
Come back in one piece.
kʌm bæk ɪn wʌn piːs
Czekam tu już całą wieczność.
I've been waiting here for ages.
aɪv bɪn weɪtɪŋ hɪə fə eɪdʒɪz
Jestem cały mokry.
I'm soaking wet.
aɪm ˈsəʊkɪŋ wεt
Cała się trzęsła.
She was shaking all over.
ʃɪ wɒz ʃeɪkɪŋ ɔːl ˈəʊvə
Cała przyjemność po mojej stronie.
The pleasure is all mine.
ðə ˈplεʒə ɪz ɔːl maɪn
Całe szczęście!
(It's) just as well.
(ɪts) dʒʌst əz wεl
Wyszedł z tego cało.
He escaped/was unharmed.
hɪ ɪˈskeɪpt/wɒz ʌnˈhɑːmd
To cały on.
That's just like him.
ðæts dʒʌst laɪk hɪm
Ot, cała filozofia.
It's as easy as that., That's all there is to it.
ɪts əz ˈiːzɪ əz ðætˌ ðæts ɔːl ðεə ɪz tə ɪt
Z całym szacunkiem (do)...
With all (due) respect (to)...
wɪθ ɔːl (djuː) rɪˈspεkt (tə)
przez cały rok
all year around, all year long
ɔːl jɪə əˈraʊndˌ ɔːl jɪə lɒŋ
na całym świecie
worldwide, all around the world
ˈwɜːldˈwaɪdˌ ɔːl əˈraʊnd ðə wɜːld
cała naprzód
full steam ahead
fʊl stiːm əˈhεd
na całego (zabawa itp.)
in full swing
ɪn fʊl swɪŋ
na cały regulator (pogłośnić itp.)
at full blast/volume
æt fʊl blɑːst/ˈvɒljuːm
w całej krasie
in full glory
ɪn fʊl ˈglɔːrɪ
cały jego majątek
all his property, his entire property
ɔːl hɪz ˈprɒpətɪˌ hɪz ɪnˈtaɪə ˈprɒpətɪ