przez

coś across, through sth, (z powodu) kogoś/coś because of sb/sth

Proszę przejść przez ulicę.
Cross the street.
krɒs ðə striːt
Przeskoczył przez płot.
He leaped over the fence.
hɪ liːpt ˈəʊvə ðə fεns
Znalazłem to przez Internet.
I found it via the Internet.
aɪ faʊnd ɪt ˈvaɪə ðiː ˈɪntəˌnεt
Przez zawór ulatnia się gaz.
The valve is leaking gas.
ðə vælv ɪz liːkɪŋ gæs
Wszedłem tam przez okno.
I climbed in through the window.
aɪ klaɪmd ɪn θruː ðə ˈwɪndəʊ
Zasłabła przez ten upał.
She collapsed from the heat.
ʃɪ kəˈlæpst frɒm ðə hiːt
Mówisz przez sen.
You talk in your sleep.
juː tɔːk ɪn jɔː sliːp
Rozmawia przez telefon.
He's on the phone., He's making a phone call.
hiːz ɒn ðə fəʊnˌ hiːz ˈmeɪkɪŋ ə fəʊn kɔːl
Co przez to rozumiesz?
What do you mean by that?
wɒt dʊ juː miːn baɪ ðæt?
Spotkałam ją przez przypadek.
I met her by accident/chance.
aɪ mεt hə baɪ ˈæksɪdənt/tʃɑːns
Wszystko przez ciebie.
This is all your fault.
ðɪs ɪz ɔːl jɔː fɔːlt
Przez cały wieczór czytał książkę.
He was reading a book the whole evening.
hɪ wɒz ˈriːdɪŋ ə bʊk ðə həʊl ˈiːvnɪŋ
przez Internet
via the Internet
ˈvaɪə ðiː ˈɪntəˌnεt
przez cały rok
all year around, all year long
ɔːl jɪə əˈraʊndˌ ɔːl jɪə lɒŋ
przewozić nielegalnie kogoś/coś przez granice
smuggle sb/sth across the border
ˈsmʌgl əˈkrɒs ðə ˈbɔːdə
artykuł napisany przez znanego dziennikarza
article by a well-known journalist
ˈɑːtɪkl baɪ ə wεlnəʊn ˈdʒɜːnlɪst