pełny, pełno

czegoś full of sth, filled with sth, (zwierząt itp.) alive with sth

W powietrzu było pełno dymu.
The air was thick with smoke.
ðiː εə wɒz θɪk wɪθ sməʊk
Jezioro jest pełne ryb.
The lake is full of fish.
ðə leɪk ɪz fʊl əv fɪʃ
Ma pan(i) pełne prawo to zrobić.
You have every right to do it.
juː hæv ˈεvrɪ raɪt tə dʊ ɪt
W pełni się z panem/panią zgadzam.
I completely agree with you.
aɪ kəmˈpliːtlɪ əˈgriː wɪθ juː
Było pełno ludzi.
There were lots of people.
ðεə wɜː lɒts əv ˈpiːpl
Proszę podać pełne imię i nazwisko.
Give your full name.
gɪv jɔː fʊl neɪm
Zatankuj do pełna.
Fill it up., Make it full.
fɪl ɪt ʌpˌ meɪk ɪt fʊl
Pracuję na pełny etat.
I work full-time.
aɪ wɜːk fʊltaɪm
Jest pełen życia.
He's alive and kicking.
hiːz əˈlaɪv ænd kɪkɪŋ
Ma pełno w gaciach.
He's scared shitless.
hiːz skεəd ˈʃɪtlɪs
na pełnych obrotach/na pełnym gazie
(at) full throttle
(æt) fʊl ˈθrɒtl
pełne poparcie
full support
fʊl səˈpɔːt