palić

burn, (papierosy) smoke

Pali się!
Fire!
faɪə!
Coś się tu pali!
Something's burning here!
ˈsʌmθɪŋz ˈbɜːnɪŋ hɪə!
Pali pan(i)?
Do you smoke?
dʊ juː sməʊk?
Nie palę.
I don't smoke.
aɪ dəʊnt sməʊk
Rzuciłem palenie z dnia na dzień.
I quit smoking cold turkey.
aɪ kwɪt ˈsməʊkɪŋ kəʊld ˈtɜːkɪ
Pali jednego papierosa za drugim/jak lokomotywa.
He smokes like a chimney., He is a chain-smoker.
hɪ sməʊks laɪk ə ˈtʃɪmnɪˌ hɪ ɪz ə tʃeɪnˈsməʊkə
Pali trawę jak smok.
He smokes pot like crazy.
hɪ sməʊks pɒt laɪk ˈkreɪzɪ