zaopiekować się

kimś/czymś look after sb/sth, mind sb/sth

Musi się zaopiekować dwojgiem małych dzieci.
She has to look after two little kids.
ʃɪ hæz tə lʊk ˈɑːftə tuː ˈlɪtl kɪdz
Dobrze się nimi zaopiekowano.
They were well provided for.
ðeɪ wɜː wεl prəˈvaɪdɪd fɔː