wiele

a lot of sb/sth, many sb/sth

Teraz jest o wiele gorzej.
It's much/a lot/a sight worse now.
ɪts mʌtʃ/ə lɒt/ə saɪt wɜːs naʊ
Teraz jest o wiele droższy.
It's much more expensive now.
ɪts mʌtʃ mɔː ɪkˈspεnsɪv naʊ
Wystarczy nam niewiele.
We can do with only a little.
wiː kən dʊ wɪθ ˈəʊnlɪ ə ˈlɪtl
Przeżyłem już wiele.
I have been through a lot.
aɪ hæv bɪn θruː ə lɒt
Wiele dla mnie znaczy.
She means a lot to me.
ʃɪ miːnz ə lɒt tə miː
Jest o wiele starszy ode mnie.
He's much older than me.
hiːz mʌtʃ ˈəʊldə ðæn miː
Ten jest o wiele droższy.
This one is much more expensive.
ðɪs wʌn ɪz mʌtʃ mɔː ɪkˈspεnsɪv
To jest o wiele ważniejsze.
This is much more important.
ðɪs ɪz mʌtʃ mɔː ɪmˈpɔːtnt
Jest o wiele lepszy od reszty.
He is head and shoulders better than the others.
hɪ ɪz hεd ænd ˈʃəʊldəz ˈbεtə ðæn ðiː ˈʌðəz
Ostrożności nigdy nie za wiele.
It is better to be safe than sorry.
ɪt ɪz ˈbεtə tə biː seɪf ðæn ˈsɒrɪ
Przyszło ich niewielu.
They came in small numbers.
ðeɪ keɪm ɪn smɔːl ˈnʌmbəz
Wiele hałasu o nic.
Much ado about nothing., Much fuss about nothing.
mʌtʃ əˈduː əˈbaʊt ˈnʌθɪŋˌ mʌtʃ fʌs əˈbaʊt ˈnʌθɪŋ
Był o wiele lepszy (niż...)
He was far better (than...)
hɪ wɒz fɑː ˈbεtə (ðæn)
Wiele napisano o...
Much has been written about...
mʌtʃ hæz bɪn ˈrɪtn əˈbaʊt
Ten jest o wiele ładniejszy niż...
This one is much nicer than...
ðɪs wʌn ɪz mʌtʃ naɪsə ðæn
rum i wiele innych rodzajów alkoholu
rum and various other spirits
rʌm ænd ˈvεərɪəs ˈʌðə ˈspɪrɪts
o wiele lepszy/gorszy
much better/worse
mʌtʃ ˈbεtə/wɜːs
w wielu przypadkach
in a range of cases
ɪn ə reɪndʒ əv keɪsɪz