tak

yes, (pot.) yeah, (w porównaniach) so

Tak? Zgadzasz się?
Okay?, All right?
ˌəʊˈkeɪ?ˌ ɔːl raɪt?
Tak? Naprawdę?
Really?, Oh yes?
ˈrɪəlɪ?ˌ əʊ jεs?
Tak, słucham?
Yes?
jεs?
Przyjdziesz? – Tak.
Will you come? – I will.
wɪl juː kʌm? - aɪ wɪl
Zrobiłby to tak czy inaczej.
He would do it anyway.
hɪ wʊd dʊ ɪt ˈεnɪˌweɪ
Dlaczego? – Tak po prostu.
Why? – Just for the heck of it.
waɪ? - dʒʌst fɔː ðə hεk əv ɪt
Tak czy inaczej, musisz to zrobić.
You have to do it either way.
juː hæv tə dʊ ɪt ˈaɪðə weɪ
Dobrze mu tak.
That serves him right.
ðæt sɜːvz hɪm raɪt
Oby tak dalej!
Keep on like this., Keep it up.
kiːp ɒn laɪk ðɪsˌ kiːp ɪt ʌp
Tak dużo?
That much?
ðæt mʌtʃ?
Tak dalej być nie może.
It can't go on like this.
ɪt kɑːnt gəʊ ɒn laɪk ðɪs
Wiedziałem, że tak się to skończy.
I knew it would turn out like this.
aɪ njuː ɪt wʊd tɜːn aʊt laɪk ðɪs
Nie przejmuj się tym tak.
Take it easy!
teɪk ɪt ˈiːzɪ!
Tak daleko?
That far?
ðæt fɑː?
Nie krzycz tak!
Don't shout so much!
dəʊnt ʃaʊt səʊ mʌtʃ!
Podobał ci się film? – Tak sobie.
Did you like the movie? – So-so.
dɪd juː laɪk ðə ˈmuːvɪ? - səʊsəʊ
Tak jest!
Yes, sir!
jεsˌ sɜː!
Tak czy owak.
Be it as it may., Come what may., No matter what., Whatever happens.
biː ɪt əz ɪt meɪˌ kʌm wɒt meɪˌ nəʊ ˈmætə wɒtˌ wɒtˈεvə ˈhæpnz
Bądź tak uprzejmy i...
Please be so kind and...
pliːz biː səʊ kaɪnd ænd
i tak dalej
and so on, and so forth, etcetera
ænd səʊ ɒnˌ ænd səʊ fɔːθˌ ətˈsεtrə