przypomnieć

komuś o czymś remind sb to do sth, sb of sth, (podobieństwem) resemble sth

Przypomnij mi, żebym do niego zadzwonił.
Remind me to call him.
rɪˈmaɪnd miː tə kɔːl hɪm
Przypomnij mu się.
Let him hear from you.
lεt hɪm hɪə frɒm juː
Przypomina mi ojca.
He reminds me of my father.
hɪ rɪˈmaɪndz miː əv maɪ ˈfɑːðə
Nie przypomina ci to czegoś?
Does it ring a bell/any bells?
dʌz ɪt rɪŋ ə bεl/ˈεnɪ bεlz?
Nawet mi tego nie przypominaj!
Don't remind me of that!
dəʊnt rɪˈmaɪnd miː əv ðæt!
To przypomina w smaku piwo.
It resembles beer in flavour.
ɪt rɪˈzεmblz bɪə ɪn ˈfleɪvə
Nie przypominam sobie.
I can't/don't remember.
aɪ kɑːnt/dəʊnt rɪˈmεmbə
To przypomina zabawę w kotka i myszkę.
It's like a game of cat and mouse.
ɪts laɪk ə geɪm əv kæt ænd maʊs
Pozwolę sobie przypomnieć, że...
Let me remind you that...
lεt miː rɪˈmaɪnd juː ðæt
Spróbuj sobie przypomnieć...
Try to remember...
traɪ tə rɪˈmεmbə
Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy...
I can't remember when..., I can't recall when...
aɪ kɑːnt rɪˈmεmbə wεnˌ aɪ kɑːnt rɪˈkɔːl wεn
zwierzę przypominające lisa
an animal resembling a fox
ən ˈænɪməl rɪˈzεmblɪŋ ə fɒks