znajdować

coś find sth

Nie wiadomo, gdzie się teraz znajduje.
His whereabouts are unknown.
hɪz ˈwεərəˌbaʊts ɑː ʌnˈnəʊn
Znajduje satysfakcję w...
He finds satisfaction in...
hɪ faɪndzˌsætɪsˈfækʃən ɪn
To miasto znajduje się w...
This town is situated in..., This town is located in...
ðɪs taʊn ɪz ˈsɪtjʊˌeɪtɪd ɪnˌ ðɪs taʊn ɪz ləʊˈkeɪtɪd ɪn
Znajdujemy się w miejscu zwanym...
We find ourselves in a place called...
wiː faɪnd aʊəˈsεlvz ɪn ə pleɪs kɔːld