skąd

where from

Skąd dzwonisz?
Where are you calling from?
wεə ɑː juː ˈkɔːlɪŋ frɒm?
Nie miała skąd zadzwonić.
She had no place to call from.
ʃɪ hæd nəʊ pleɪs tə kɔːl frɒm
Skąd ten pośpiech?
Why all the haste?
waɪ ɔːl ðə heɪst?
Skąd się tu wziąłeś?
How did you get here?
haʊ dɪd juː gεt hɪə?
Skąd miałbym to wiedzieć?
How should I know?
haʊ ʃʊd aɪ nəʊ?
Odezwał się? – Skąd!
Have you heard from him? – Not at all.
hæv juː hɜːd frɒm hɪm? - nɒt æt ɔːl