do

1(do środka) czegoś in(to), (kierunek ruchu) to sth

Do widzenia.
Goodbye., See you!
ˌgʊdˈbaɪˌ siː juː!
Do roboty!
Get to work!
gεt tə wɜːk!
Położę się do łóżka.
I will go to bed.
aɪ wɪl gəʊ tə bεd
Poszła do szkoły.
She went to school.
ʃɪ wεnt tə skuːl
Wejdźmy do środka!
Let's go inside!
lεts gəʊˌɪnˈsaɪd!
Wyjechał do Moskwy.
He left for Moscow.
hɪ lεft fə ˈmɒskəʊ
Nic ci do tego.
That's none of your business.
ðæts nʌn əv jɔː ˈbɪznɪs
Mam kilka spraw do załatwienia.
I have some errands to run.
aɪ hæv sʌm ˈεrəndz tə rʌn
Obróć się przodem do ściany.
Face the wall.
feɪs ðə wɔːl
Idź do diabła!
Go to hell!
gəʊ tə hεl!
Gaz do dechy!
Step on it/the gas!, Put your foot down!, Floor it!
stεp ɒn ɪt/ðə gæs!ˌ pʊt jɔː fʊt daʊn!ˌ flɔː ɪt!
Idę do toalety.
I'm going to the toilet.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈtɔɪlɪt
Skierował mnie do pana/pani.
He referred me to you.
hɪ rɪˈfɜːd miː tə juː
Co ci do tego?
That's none of your business!
ðæts nʌn əv jɔː ˈbɪznɪs!
To nie do wiary!
It's unbelievable!
ɪtsˌʌnbɪˈliːvəbl!
Chodźmy do mnie.
Let's go to my place.
lεts gəʊ tə maɪ pleɪs
Ręce do góry!
Hands up!
hænz ʌp!
Nic do ciebie nie mam.
I have nothing against you.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ əˈgεnst juː
To do ciebie podobne!
That's typical of you!
ðæts ˈtɪpɪkl əv juː!
Do trzech razy sztuka.
Third time lucky.
θɜːd taɪm ˈlʌkɪ
do przodu
forwards, ahead
ˈfɔːwədzˌ əˈhεd
dwa okrążenia do mety
two laps to go
tuː læps tə gəʊ
opiekunka do dzieci
babysitter
ˈbeɪbɪˌsɪtə

2(aż po) up to, (granica czasowa) till, until

Do zobaczenia!
See you!
siː juː!
Do jutra!
See you tomorrow!
siː juː təˈmɒrəʊ!
Poczekaj do końca.
Wait till the end.
weɪt tɪl ðiː εnd
Poczekaj do piątej.
Wait till five.
weɪt tɪl faɪv
Będą to państwo mieli do poniedziałku.
You'll have it by Monday.
juːl hæv ɪt baɪ ˈmʌndeɪ
To będzie gotowe do pięciu dni.
It will be done within five days.
ɪt wɪl biː dʌn wɪˈðɪn faɪv deɪz
Najadłem się do syta.
I've eaten my fill.
aɪv ˈiːtn maɪ fɪl
Rozebrał się do naga.
He stripped naked.
hɪ ˈstrɪpt ˈneɪkɪd
Podejdź do okna.
Go to the window.
gəʊ tə ðə ˈwɪndəʊ
Nie zbliżaj się do mnie!
Stay away from me!
steɪ əˈweɪ frɒm miː!
To jest do niczego.
It's good for nothing., It's not any/no good.
ɪts gʊd fə ˈnʌθɪŋˌ ɪts nɒt ˈεnɪ/nəʊ gʊd
Poproś ją do tańca.
Ask her to dance.
ɑːsk hə tə dɑːns
Cena spadła do 1 dolara.
The price dropped to 1 dollar.
ðə praɪs drɒpt tə wʌn ˈdɒlə
Najedliśmy się do syta.
We ate to our heart's content.
wiː eɪt tə aʊə hɑːts ˈkɒntεnt
Do cholery!
Damn it!
dæm ɪt!
Do dzisiaj...
To this day...
tə ðɪs deɪ
Liczę do pięciu i...
I count to five and...
aɪ kaʊnt tə faɪv ænd
Ale wracając do...
But let's go back to...
bət lεts gəʊ bæk tə
A do tego jeszcze... (na domiar złego)
And to make matters/things worse...
ænd tə meɪk ˈmætəz/θɪŋz wɜːs
jeden do dziesięciu
one to ten
wʌn tə tεn