doprowadzić

kogoś gdzieś guide, (do ruiny itp.) bring, (do celu) take sb swh

Doprowadził zespół do zwycięstwa.
He led the team to victory.
hɪ lεd ðə tiːm tə ˈvɪktərɪ
Postaram się to doprowadzić do ładu.
I'll try to set/put the record straight.
aɪl traɪ tə sεt/pʊt ðə ˈrεkɔːd streɪt
To go doprowadziło do samobójstwa.
It drove him to suicide.
ɪt drəʊv hɪm tə ˈsuːɪˌsaɪd
Mapa doprowadzi nas do celu.
The map will lead us to our destination.
ðə mæp wɪl liːd əs tə aʊəˌdεstɪˈneɪʃən
Taki tryb życia doprowadzi cię do śmierci.
This lifestyle will kill you.
ðɪs ˈlaɪfˌstaɪl wɪl kɪl juː
To mnie doprowadza do szału.
This drives me mad/crazy.
ðɪs draɪvz miː mæd/ˈkreɪzɪ
doprowadzić coś do końca
bring sth to an end
brɪŋ tə ən εnd