usiąść

sit down, take a seat

Proszę usiąść.
Take your seat.
teɪk jɔː siːt
Usiądę z przodu/z tyłu.
I will sit at the front/back.
aɪ wɪl sɪt æt ðə frʌnt/bæk
Usiadł naprzeciwko mnie.
He sat (down) opposite me.
hɪ sæt (daʊn) ˈɒpəzɪt miː