postawić

coś gdzieś put, stand sth swh, (pieniądze) bet

Gdzie mam to postawić?
Where shall I put it?
wεə ʃæl aɪ pʊt ɪt?
To lekarstwo postawiło ją na nogi.
The medicine got her back on her feet.
ðə ˈmεdɪsɪn gɒt hə bæk ɒn hə fiːt
Postawiono go przed faktem dokonanym.
He was presented with a fait accompli.
hɪ wɒz prɪˈzεntɪd wɪθ ə fεt akɔ̃pli
Postawił sprawę na ostrzu noża.
He brought the matter to a head.
hɪ brɔːt ðə ˈmætə tə ə hεd
To nas postawiło w trudnej sytuacji.
It put us in a difficult position.
ɪt pʊt əs ɪn ə ˈdɪfɪklt pəˈzɪʃən
Postaw się na moim miejscu.
Put yourself in my place/position.
pʊt jɔːˈsεlf ɪn maɪ pleɪs/pəˈzɪʃən
Postawiła oczy w słup.
She rolled her eyes (heavenward)., She turned her eyes up.
ʃɪ rəʊld hə aɪz (ˈhεvnwəd)ˌ ʃɪ tɜːnd hə aɪz ʌp
Postawię wszystko na jedną kartę.
I'll put all my eggs in one basket.
aɪl pʊt ɔːl maɪ εgz ɪn wʌn ˈbɑːskɪt
Postawiłem 10 euro na tego konia.
I bet 10 euros on that horse.
aɪ bεt tεn ˈjʊərəʊz ɒn ðæt hɔːs