czekać

na kogoś/coś wait for sb/sth, (form.) await sb/sth, (oczekiwać) expect sb/sth

Czekam, aż przyjdzie.
I am waiting for him to come.
aɪ əm weɪtɪŋ fə hɪm tə kʌm
Jak długo czekacie?
How long have you been waiting (here)?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn weɪtɪŋ (hɪə)?
Nie każ jej czekać.
Don't keep her waiting.
dəʊnt kiːp hə weɪtɪŋ
Czekam tylko na ciebie. (jestem gotowy)
Ready when you are.
ˈrεdɪ wεn juː ɑː
Czeka na proces.
He is awaiting trial.
hɪ ɪz əˈweɪtɪŋ ˈtraɪəl
Czekaliśmy w kolejce.
We queued/were queuing., (AmE) We were lining up.
wiː kjuːd/wɜː kjuːɪŋˌ wiː wɜː ˈlaɪnɪŋ ʌp
Czeka ich niemiła niespodzianka.
They are in for a nasty surprise.
ðeɪ ɑː ɪn fɔː ə ˈnɑːstɪ səˈpraɪz
Kto wie, co nas czeka?
Who knows what the future holds/has in store for us?
huː nəʊz wɒt ðə ˈfjuːtʃə həʊlds/hæz ɪn stɔː fə əs?
Ich niedoczekanie!
(pot.) They can whistle for it!
ðeɪ kən ˈwɪsl fɔː ɪt!
Kryzys nie kazał na siebie długo czekać.
The crisis was not long in coming.
ðə ˈkraɪsɪs wɒz nɒt lɒŋ ɪn ˈkʌmɪŋ